A. Spektro mokyklų tinklo vizija – sukurti funkcionalų, sistemingai veikiantį mokyklų tinklą, kurio institucijos būtų visapusiškai pasiruošusios priimti ir ugdyti vaikus, turinčius autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų. Tinklui priklausančios įstaigos gebėtų teikti konsultacinę ir informacinę pagalbą savo rajono, regiono švietimo įstaigoms. A. spektro mokyklų tinklo įstaigų glaudus bendradarbiavimas prisidėtų prie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymosi kokybės gerinimo.

Spektro mokyklų tinklo tikslas – siekti autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymosi kokybės gerinimo.

Spektro mokyklų tinklo uždaviniai:

  • Užtikrinti saugią, poreikius atitinkančią ugdymosi aplinką;
  • Keisti įstaigos bendruomenės ir visuomenės požiūrį į vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių;
  • Nuolat kelti įstaigos bendruomenės kvalifikaciją;
  • Konsultuoti rajono, regiono švietimo įstaigų darbuotojus vaikų, turinčių autizmo ar kitų specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo klausimais;
  • Bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis a. spektro mokyklų tinklo įstaigomis, Ugdymo plėtotės centru ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.

Įstaigos parengė ilgalaikius ugdymo gerinimo planus. Išanalizavus ilgalaikius planus, išskirtos a. spektro mokyklų tinklo prioritetinės darbo su ASS vaikais sritys:

1. Pedagogų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas
2. Mokytojų/mokinių padėjėjų, asistentų kvalifikacijos tobulinimas
3. Individualių ugdymo planų rengimas
4. Individualių dienotvarkių sudarymas, aplinkos struktūravimas
5. Veiklų viešinimas, lankstinukai informacijos sklaidai
6. Tėvų konsultavimas
7. Metodinės literatūros bazės kūrimas
8. Metodinių priemonių rengimas
9. Dalijimasis gerąja patirtimi su rajono švietimo įstaigomis, a. spektro mokyklų tinklo institucijomis, atvejų analizės
10. Įtraukiųjų renginių organizavimas
11. Sensorinių, nusiraminimo erdvių kūrimas
12. Edukacinių, interaktyvių žaidimų paieška/kūrimas
13. Socialinių įgūdžių ugdymas
14. Tėvų įtraukimas į ugdymo(si) procesą
15. Mokinių skatinimo sistemų kūrimas
16. Tėvų savipagalbos grupių kūrimas

Aspektras: https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/sp/med=141

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt

G-BC3BY0ZY5