Organizuojame ir vykdome nuotolinius ir kontaktinius kompetencijų tobulinimo renginius. Prašymą dėl kompetencijų tobulinimo renginio organizvimo Jūsų įstaigoje galite užpildyti čia.

Kompetencijų tobulinimo programos

Programa „UGDYMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI MOKINIAMS, TURINTIEMS ĮVAIRIAPUSĮ RAIDOS SUTRIKIMĄ“

skirta formuoti pozityvų mokytojų požiūrį į įtraukųjį ugdymą, įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių mokinių gebėjimus ir poreikius, tobulinti mokytojų kompetenciją ugdyti įvairiapusių raidos sutrikimų turinčius mokinius, pritaikant ugdymosi procesą ir ugdymo(si) turinį, plėtoti mokytojų ugdymo/si aplinkų kūrimo, bei profesinio tobulėjimo kompetencijas (akred. programos kodas 213003751, 60 akademinių valandų)

I modulis. Vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, ypatumai (teorija – 6 akad. val., praktika – 2 akad. val.)

II modulis. Vizualinio struktūravimo strategijos (teorija – 5 akad. val., praktika – 3 akad. val.)

III modulis. Alternatyviosios ir augmentinės komunikacijos taikymas (teorija – 5 akad. val., praktika – 3 akad. val.)

IV modulis. Ugdymo turinio pritaikymas vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų (teorija – 10 akad. val., praktika – 6 akad. val.)

V modulis. Ugdymo organizavimas, atsižvelgiant į vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, sensorinius ypatumus (teorija – 5 akad. val., praktika – 3 akad. val.)

VI modulis. Klasės valdymo strategijos  (teorija – 6 akad. val., praktika – 2 akad. val.)

Programa „ĮVAIRIAPUSĮ RAIDOS SUTRIKIMĄ TURINČIŲ VAIKŲ UGDYMAS: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS“

skirta tobulinti pedagogų, švietimo pagalbos specialistų profesines kompetencijas, susijusias su įvairiapusį raidos sutrikimą turinčių vaikų skirtybių ir individualių ugdymo/si poreikių bei galimybių pažinimu, pagalbos mokantis teikimu ir jų motyvavimu (akred. programos kodas 213004047, 72 akademinių valandų)

I modulis. Vaikų, turinčių įvairiapusį raidos sutrikimą, ypatumai (teorija – 5 akad. val., praktika – 3 akad. val.)

II modulis. Struktūruota aplinka ir veikla kaip pagalba vaikui, turinčiam įvairiapusį raidos sutrikimą (teorija – 4 akad. val., praktika – 4 akad. val.)

III modulis. Sensorinės integracijos sunkumų įveika, ugdant vaikus, turinčius įvairiapusį raidos sutrikimą (teorija – 5 akad. val., praktika – 3 akad. val.)

IV modulis. Vaikų, turinčių įvairiapusį raidos sutrikimą, kalbos ir komunikacijos ugdymas (teorija – 5 akad. val., praktika – 3 akad. val.)

V modulis. Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių įvairiapusį raidos sutrikimą, socialinių įgūdžių ugdymas (teorija – 5 akad. val., praktika – 3 akad. val.)

VI modulis. Mokyklinio amžiaus vaikų, turinčių įvairiapusį raidos sutrikimą, socialinių įgūdžių ugdymas (teorija – 5 akad. val., praktika – 3 akad. val.)

VII modulis. Vaikų, turinčių įvairiapusį raidos sutrikimą, funkcinio elgesio vertinimas (teorija – 4 akad. val., praktika – 4 akad. val.)

VIII modulis. Mokymo strategijų taikymas, dirbant su vaikais, turinčiais įvairiapusį raidos sutrikimą (teorija – 5 akad. val., praktika – 3 akad. val.)

IX modulis. Pagalbinių technologijų naudojimas, dirbant su vaikais, turinčiais įvairiapusį raidos sutrikimą (teorija – 5 akad. val., praktika – 3 akad. val.).

Programa „POZITYVAUS ELGESIO PALAIKYMO IR INTERVENCIJŲ SISTEMOS I PAKOPOS ĮGYVENDINIMAS MOKYKLOJE“

(akred. programos kodas 213003752, 56 akademinių valandų), skirta užtikrinti sklandų ir nuoseklų Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos įgyvendinimą Lietuvoje, inicijuojant perėjimą nuo reaktyvaus reagavimo į nepageidaujamą mokinių elgesį prie prevencinių veiklų taikymo, siekiant nepageidaujamo elgesio išvengti

I modulis. Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistema ugdymo įstaigoje  (teorija – 7 akad. val. praktika – 1 adak.val.)

II modulis. Duomenų rinkimas ir sprendimų priėmimas pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos kontekste  (teorija –6 akad. val. praktika –2 adak.val.)

III modulis. Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos klasės valdymo praktikos: taisyklės, aplinkos, ryšio kūrimas, tinkamo elgesio įvardijimo strategijos  (teorija –6 akad. val. praktika –2 adak.val.)

IV modulis. Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos klasės valdymo tvarkos: tvarkos ir rutinos, mokinių įsitraukimo strategijos, skatinimo sistemos (teorija –5 akad. val. praktika –3 adak.val.)

V modulis. Bendradarbiavimas pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos kontekste (teorija –6 akad. val. praktika –2 adak.val.)

VI modulis. Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos įgyvendinimo tikslingumas
(teorija – 5 akad. val. praktika –3 adak.val.)

VII modulis. Ugdymo proceso organizavimas vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų, atsižvelgiant į Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos principus (teorija –4 akad. val. praktika –4 adak.val.)

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt

G-BC3BY0ZY5