Darbo skelbimas

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius  prie savokomandos kviečia prisijungti psichologą (1,0 etatas, 40 val., neterminuota darbo sutartis).

Darbo pobūdis:

 • rengti individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymo(si) problemoms spręsti;
 • esant poreikiui kartu su mobilia specialistų komanda vykti į kitas mokyklas, pedagogines psichologines ir švietimo pagalbos tarnybas, dalyvauti vaikų, turinčių ĮRS, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, specialistų konsultacijose, teikti rekomendacijas ugdymui;
 • šviesti šalies pedagogus, specialistus, tėvus aktualiais ĮRS turinčių vaikų elgesio ir emocijų valdymo klausimais, formuoti mokyklų bendruomenių ir visuomenės teigiamą požiūrį į ĮRS turinčius vaikus;
 • bendrauti su vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogais, švietimo pagalbos specialistais.

Reikalavimai pareigoms:

 1. Turėti aukštąjį išsilavinimą, psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją;
 2. turėti patirties dirbant su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos sutrikimų;
 3. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su įvairiapusių raidos sutrikimų turinčiais vaikais, pedagogais, vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių ir švietimo pagalbos tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
 4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 5. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
 6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
 7. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių), mokėjimo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip B1 kalbos mokėjimo lygį.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti :

 1. Sutikimas duomenis naudoti atrankos tikslais;
 2. Gyvenimo aprašymas;
 3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;
 4. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (atėjus į pokalbį).

Jei susidomėjote – dokumentus siųskite el. paštu  rastine@lasuc.lt iki 2020 m. vasario 20 d.  Išsami informacija apie atranką teikiama el. paštu  gintare.sate@lasuc.lt ir telefonu 8 677 58544. Apie atrankų rezultatus informuosime tik atrinktus kandidatus.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt