2023 m. balandžio 25–28 d. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius įgyvendino Baltijos–Amerikos laisvės fondo Dialogo programos projekto „Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos įgyvendinimo plėtra Lietuvoje“ veiklas, kurios vyko Lietuvos Respublikos šveitimo, mokslo ir sporto ministerijoje, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre ir Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemą  įgyvendinančiose mokyklose.

Balandžio 25 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje vyko diskusijos ir susitikimai su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus, Nacionalinės švietimo agentūros, Lietuvos įtraukties švietime centro atstovais bei aukštųjų mokyklų, rengiančių būsimus mokytojus ir švietimo pagalbos specialistus, atstovais iš Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno technologijų universiteto, Vilniaus universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Klaipėdos universiteto, Kauno kolegijos apie Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemą kaip universalų įrankį, sujungiantį ugdymo įstaigoje esančias prevencines programas, šiai sistemai reikalingus resursus ir galimus pokyčius įstatyminėje bazėje, siekiant Lietuvos švietimo sistemoje pereiti nuo reaktyvaus prie proaktyvaus darbo su mokinių elgesiu. Susitikimų metu buvo diskutuojama apie Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos įgyvendinimą Lietuvoje:  kaip padėti būsimiems mokytojams, švietimo pagalbos specialistams sukurti mokymosi aplinką, taikyti efektyvias klasės valdymo praktikas, kad mokinių netinkamas elgesys nepasireikštų, įgyti praktinių įgūdžių elgesio iššūkiams spręsti, taikant moksliškai pagrįstas praktikas, ir kokią įtaką Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos įtraukimas į mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų rengimo programas gali daryti tolesnei pedagoginei veiklai. Diskusijose dalyvavo  Mokyklų mokymo ir elgesio tyrimų centro (angl. Center for Instructional and Behavioral Research in Schools) direktorius, Luisvilio universiteto profesorius, mokslininkas dr. Terrance M. Scott iš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV), , kurio mokslinė veikla ne kartą įvertinta įvairiais apdovanojimais, tarp jų ir JAV Nacionalinės lyderystės ordinu. Daugelio dr. T. M. Scott mokslinių tyrimų objektas – mokytojų elgesys mokykloje ir jo įtaka mokinių pasiekimams.  

Balandžio 26 d. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre vyko  II tarptautinė Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos konferencija.Pagrindinis konferencijos pranešėjas dr. Terrance M. Scott akcentavo suaugusiųjų vaidmenį, diegiant Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemą, ir kaip svarbu keisti savo pačių elgesį, siekiant užtikrinti mokinių sėkmę.

Konferencijos metu gerąja patirtimi diegiant PEPIS dalijosi Vilniaus Viršuliškių mokyklos mokytoja Dominyka Jurėnaitė, kalbėjusi apie tai, kaip sekėsi siekiant pastiprinti mokinių tinkamą elgesį klasėje pritaikyti konkretaus elgesio pagyrimo strategiją. Klaipėdos rajono Dovilų pagrindinės mokyklos psichologė Vaida Varnelytė dalijosi PEPIS diegimo mokykloje patirtimi,  detaliau pristatė mokyklos taisyklių kūrimo procesą, pasidalijo sunkumais diegiant sistemą ir problemų sprendimo būdais; direktoriaus pavaduotoja, logopedė Tatjana Pagojienė pristatė mokyklos profilio ypatumus, mokykloje skiriamą dėmesį visiems mokiniams. Molėtų rajono Kijėlių specialiojo ugdymo centro direktorė Asta Jakovlevienė pristatė PEPIS sistemos II pakopos diegimo praktikas siekiant sumažinti mokinių iššūkių keliančio elgesio apraiškų, pasidalijo informacija apie funkcinio elgesio vertinimo taikymą, siekiant išsiaiškinti netinkamo elgesio priežastis ir parinkti tinkamas intervencijas elgesiui keisti.

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos tyrėjų komanda – doc. dr. Renata Geležinienė, Ingrida Petronė, Ieva Araminienė – pristatė, kaip pozityvaus elgesio konstravimo strategijų taikymas inicijuoja ugdymosi proceso dalyvių pokyčius individualiu, klasės ir instituciniu lygmeniu, kaip pamažu atsisakoma drausminimo ir pereinama prie ugdymosi proceso dalyvių elgesio savistabos, savianalizės, pozityvių sąveikų projektavimo ir kūrimo kartu su visais.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus specialioji pedagogė Renata Greimaitė akcentavo PEPIS universalumą, kaip įrankį mokyklos socialiniam klimatui gerinti, kai moksliniais tyrimais pagrįstos klasės valdymo praktikos ir jų taikymas gali padėti kiekvienam vaikui siekti asmeninės pažangos, o mokytojui išlikti kūrybingu bei jaunatvišku jaunosios kartos ugdytoju.

Konferencijos metu dalyviai galėjo susipažinti su Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio „Čiauškutis“ ir  Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio parengtais stendiniais pranešimais apie PEPIS diegimo patirtį.

Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 110 mokyklų administracijų atstovų, pedagogų, švietimo pagalbos specialistų. Kadangi konferencija buvo transliuojama ir youtube kanalu, pranešimų klausėsi daugiau kaip 140 konferencijos tema besidominčių švietimo bendruomenės atstovų.

Balandžio 26 d. taip pat vyko mokymai „Suaugusieji kaip impulsas mokinių elgesio sėkmei: veiksmingos mokymo praktikos visuose daugiapakopės paramos sistemos lygmenyse“ PEPIS mokyklų komandų nariams, kuriuose dalyvavo pedagogai ir specialistai iš šešių PEPIS diegiančių  ugdymo įstaigų (37 dalyviai). Mokymus vedė dr. Terrance M. Scott. Jų metu lektorius kalbėjo apie mokinių elgesio klasėje valdymą, pasitelkiant įrodymais grįstas praktikas. Mokymų metu dalyviai aktyviai dalyvavo diskusijose ir praktinėje veikloje, susipažino su efektyviais mokinių įtraukimo į pamoką būdais, uždavinėjo klausimus rūpimomis temomis.

Balandžio 27–28 d. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus specialistai kartu su dr. Terrance M. Scott vyko į mokyklas, kurios įgyvendina Pozityvaus elgesio ir intervencijų sistemos priemones. Šiuo metu PEPIS tinklui priklauso 8 ugdymo įstaigos, sėkmingai diegiančios  šios sistemos I pakopos praktikas.

Vizitų metu buvo aplankytos Vilniaus Viršuliškių ir „Atgajos“ specialioji mokyklos, Vilniaus specialusis lopšelis-darželis „Čiauškutis“, Tauragės Jovarų ir Klaipėdos rajono Dovilų pagrindinės mokyklos.

Vizitų metu svečias iš JAV pastebėjo, kad mokyklų bendruomenės daug dėmesio ir pastangų skiria mokyklos vertybėms ir lūkesčiams dėl mokinių elgesio išsigryninti, taisyklėms kurti bei vizualizuoti. Kiekvieno susitikimo metu dr. Terrance M. Scott turėjo galimybę susitikti su ugdymo įstaigų mokytojais ir mokiniais. Diskusijų metu mokytojai dalijosi per konferenciją išgirsta informacija apie efektyvias klasės valdymo praktikas, svečias gyrė mokyklų bendruomenes už aktyvų įsitraukimą į PEPIS diegimo procesą ir per trumpą laiką pasiektus rezultatus.

Nuotraukų galerija:

Ši programa įgyvendinta gavus Baltijos–Amerikos laisvės fondo (BAFF) finansavimą. Daugiau informacijos apie BAFF stipendijas ir lektorių paramą – www.balticamericanfreedomfoundation.org.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt

G-BC3BY0ZY5