Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį 14.00 – 15.30 val. organizuoja viešąsias nuotolines konsultacijas.

Konsultacijų tikslas – teikti metodinę konsultacinę pagalbą ugdymo ir švietimo pagalbos dalyviams gerinant mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų įtraukųjį ugdymą.

Konsultacijos skirtos:

 • mokytojams;
 • švietimo pagalbos specialistams: 
 • mokytojo padėjėjams;
 • administracijų atstovams;
 • tėvams.

Viešosios konsultacijos vyks 2023 m. rugsėjo 29 d., spalio 27 d., lapkričio 24 d., 2024 m. sausio 26 d., vasario 23 d., kovo 29 d., balandžio 26 d.

Registracija į viešąją konsultaciją būtina. 

Registruojantis kviečiame pateikti Jums aktualų klausimą konkrečios viešosios konsultacijos tema.

Konsultacija vyks nuotoliniu būdu „Microsoft Teams“ aplinkoje:

https://byt.lt/BIHk5

VIEŠŲJŲ KONSULTACIJŲ TEMOS, DATA IR LAIKAS:

2023 m. rugsėjo 29 d., 14.00 – 15.30, viešoji konsultacija „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymo organizavimo rekomendacijų įgyvendinimas. Individualaus pagalbos plano rengimas“

Tikslinė grupė – mokyklų Vaiko gerovės komisijos nariai, administracijos atstovai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, tėvai.

Registracijos nuoroda: https://forms.office.com/e/FiRRGbDM46

2023 m. spalio 27 d., 14.00 – 15.30, viešoji konsultacija „Struktūruotas mokymas – dienotvarkės ir veiklų, užduočių struktūravimas“

Tikslinė grupė – mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, mokytojų padėjėjai.

Registracijos nuoroda: https://forms.office.com/e/qTSG9XfERx

2023 m. lapkričio 24 d., 14.00 – 15.30, viešoji konsultacija „Sensoriškai draugiškos aplinkos kūrimas ugdymo įstaigoje ir sensorinių pertraukų organizavimas, atsižvelgiant į sensorinius iššūkius“

Tikslinė grupė – mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, mokytojų padėjėjai, administracijos atstovai.

Registracijos nuoroda: https://forms.office.com/e/z6yT539jP2

2024 m. sausio 26 d., 14.00 – 15.30, viešoji konsultacija „Užduočių analizės metodo taikymas pamokoje: pagrindiniai rengimo principai, praktiniai patarimai“

Tikslinė grupė – mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, tėvai.

Registracijos nuoroda: https://forms.office.com/e/MhVmMhTJbW

2024 m. vasario 23 d., 14.00 – 15.30, viešoji konsultacija „Kaip vaikams pristatyti bendraklasį, turintį autizmo spektro sutrikimą?“

Tikslinė grupė – mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, mokytojų padėjėjai, tėvai.

Registracijos nuoroda: https://forms.office.com/e/hdKW5tyH6B

2024 m. kovo 29 d., 14.00 – 15.30, viešoji konsultacija „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, socialinių įgūdžių ugdymo organizavimas“

Tikslinė grupė – mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, mokytojų padėjėjai.

Registracijos nuoroda: https://forms.office.com/e/0uYzTZ9K67

2024 m. balandžio 26 d., 14.00 – 15.30, viešoji konsultacija „Kaip paruošti ir pasiruošti mokinio, turinčio autizmo spektro sutrikimą, atėjimui į ugdymo įstaigą?“

Tikslinė grupė – mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, mokytojų padėjėjai, administracijos atstovai.

Registracijos nuoroda: https://forms.office.com/e/LapyyPAfMR

Į kilusius klausimus mielai atsakysime el. paštu kristina.praniene@lasuc.lt

Maloniai kviečiame dalyvauti!

2023 m. balandžio 25–28 d. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius įgyvendino Baltijos–Amerikos laisvės fondo Dialogo programos projekto „Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos įgyvendinimo plėtra Lietuvoje“ veiklas, kurios vyko Lietuvos Respublikos šveitimo, mokslo ir sporto ministerijoje, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre ir Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemą  įgyvendinančiose mokyklose.

Balandžio 25 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje vyko diskusijos ir susitikimai su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus, Nacionalinės švietimo agentūros, Lietuvos įtraukties švietime centro atstovais bei aukštųjų mokyklų, rengiančių būsimus mokytojus ir švietimo pagalbos specialistus, atstovais iš Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno technologijų universiteto, Vilniaus universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Klaipėdos universiteto, Kauno kolegijos apie Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemą kaip universalų įrankį, sujungiantį ugdymo įstaigoje esančias prevencines programas, šiai sistemai reikalingus resursus ir galimus pokyčius įstatyminėje bazėje, siekiant Lietuvos švietimo sistemoje pereiti nuo reaktyvaus prie proaktyvaus darbo su mokinių elgesiu. Susitikimų metu buvo diskutuojama apie Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos įgyvendinimą Lietuvoje:  kaip padėti būsimiems mokytojams, švietimo pagalbos specialistams sukurti mokymosi aplinką, taikyti efektyvias klasės valdymo praktikas, kad mokinių netinkamas elgesys nepasireikštų, įgyti praktinių įgūdžių elgesio iššūkiams spręsti, taikant moksliškai pagrįstas praktikas, ir kokią įtaką Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos įtraukimas į mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų rengimo programas gali daryti tolesnei pedagoginei veiklai. Diskusijose dalyvavo  Mokyklų mokymo ir elgesio tyrimų centro (angl. Center for Instructional and Behavioral Research in Schools) direktorius, Luisvilio universiteto profesorius, mokslininkas dr. Terrance M. Scott iš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV), , kurio mokslinė veikla ne kartą įvertinta įvairiais apdovanojimais, tarp jų ir JAV Nacionalinės lyderystės ordinu. Daugelio dr. T. M. Scott mokslinių tyrimų objektas – mokytojų elgesys mokykloje ir jo įtaka mokinių pasiekimams.  

Balandžio 26 d. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre vyko  II tarptautinė Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos konferencija.Pagrindinis konferencijos pranešėjas dr. Terrance M. Scott akcentavo suaugusiųjų vaidmenį, diegiant Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemą, ir kaip svarbu keisti savo pačių elgesį, siekiant užtikrinti mokinių sėkmę.

Konferencijos metu gerąja patirtimi diegiant PEPIS dalijosi Vilniaus Viršuliškių mokyklos mokytoja Dominyka Jurėnaitė, kalbėjusi apie tai, kaip sekėsi siekiant pastiprinti mokinių tinkamą elgesį klasėje pritaikyti konkretaus elgesio pagyrimo strategiją. Klaipėdos rajono Dovilų pagrindinės mokyklos psichologė Vaida Varnelytė dalijosi PEPIS diegimo mokykloje patirtimi,  detaliau pristatė mokyklos taisyklių kūrimo procesą, pasidalijo sunkumais diegiant sistemą ir problemų sprendimo būdais; direktoriaus pavaduotoja, logopedė Tatjana Pagojienė pristatė mokyklos profilio ypatumus, mokykloje skiriamą dėmesį visiems mokiniams. Molėtų rajono Kijėlių specialiojo ugdymo centro direktorė Asta Jakovlevienė pristatė PEPIS sistemos II pakopos diegimo praktikas siekiant sumažinti mokinių iššūkių keliančio elgesio apraiškų, pasidalijo informacija apie funkcinio elgesio vertinimo taikymą, siekiant išsiaiškinti netinkamo elgesio priežastis ir parinkti tinkamas intervencijas elgesiui keisti.

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos tyrėjų komanda – doc. dr. Renata Geležinienė, Ingrida Petronė, Ieva Araminienė – pristatė, kaip pozityvaus elgesio konstravimo strategijų taikymas inicijuoja ugdymosi proceso dalyvių pokyčius individualiu, klasės ir instituciniu lygmeniu, kaip pamažu atsisakoma drausminimo ir pereinama prie ugdymosi proceso dalyvių elgesio savistabos, savianalizės, pozityvių sąveikų projektavimo ir kūrimo kartu su visais.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus specialioji pedagogė Renata Greimaitė akcentavo PEPIS universalumą, kaip įrankį mokyklos socialiniam klimatui gerinti, kai moksliniais tyrimais pagrįstos klasės valdymo praktikos ir jų taikymas gali padėti kiekvienam vaikui siekti asmeninės pažangos, o mokytojui išlikti kūrybingu bei jaunatvišku jaunosios kartos ugdytoju.

Konferencijos metu dalyviai galėjo susipažinti su Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio „Čiauškutis“ ir  Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio parengtais stendiniais pranešimais apie PEPIS diegimo patirtį.

Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 110 mokyklų administracijų atstovų, pedagogų, švietimo pagalbos specialistų. Kadangi konferencija buvo transliuojama ir youtube kanalu, pranešimų klausėsi daugiau kaip 140 konferencijos tema besidominčių švietimo bendruomenės atstovų.

Balandžio 26 d. taip pat vyko mokymai „Suaugusieji kaip impulsas mokinių elgesio sėkmei: veiksmingos mokymo praktikos visuose daugiapakopės paramos sistemos lygmenyse“ PEPIS mokyklų komandų nariams, kuriuose dalyvavo pedagogai ir specialistai iš šešių PEPIS diegiančių  ugdymo įstaigų (37 dalyviai). Mokymus vedė dr. Terrance M. Scott. Jų metu lektorius kalbėjo apie mokinių elgesio klasėje valdymą, pasitelkiant įrodymais grįstas praktikas. Mokymų metu dalyviai aktyviai dalyvavo diskusijose ir praktinėje veikloje, susipažino su efektyviais mokinių įtraukimo į pamoką būdais, uždavinėjo klausimus rūpimomis temomis.

Balandžio 27–28 d. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus specialistai kartu su dr. Terrance M. Scott vyko į mokyklas, kurios įgyvendina Pozityvaus elgesio ir intervencijų sistemos priemones. Šiuo metu PEPIS tinklui priklauso 8 ugdymo įstaigos, sėkmingai diegiančios  šios sistemos I pakopos praktikas.

Vizitų metu buvo aplankytos Vilniaus Viršuliškių ir „Atgajos“ specialioji mokyklos, Vilniaus specialusis lopšelis-darželis „Čiauškutis“, Tauragės Jovarų ir Klaipėdos rajono Dovilų pagrindinės mokyklos.

Vizitų metu svečias iš JAV pastebėjo, kad mokyklų bendruomenės daug dėmesio ir pastangų skiria mokyklos vertybėms ir lūkesčiams dėl mokinių elgesio išsigryninti, taisyklėms kurti bei vizualizuoti. Kiekvieno susitikimo metu dr. Terrance M. Scott turėjo galimybę susitikti su ugdymo įstaigų mokytojais ir mokiniais. Diskusijų metu mokytojai dalijosi per konferenciją išgirsta informacija apie efektyvias klasės valdymo praktikas, svečias gyrė mokyklų bendruomenes už aktyvų įsitraukimą į PEPIS diegimo procesą ir per trumpą laiką pasiektus rezultatus.

Nuotraukų galerija:

Ši programa įgyvendinta gavus Baltijos–Amerikos laisvės fondo (BAFF) finansavimą. Daugiau informacijos apie BAFF stipendijas ir lektorių paramą – www.balticamericanfreedomfoundation.org.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, įgyvendindamas Baltijos–Amerikos laisvės fondo Dialogo programos projekto „Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos įgyvendinimo plėtra Lietuvoje“ priemones, 2023 m. balandžio 25–28 dienomis organizuoja šias veiklas:

 • Balandžio 25 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje vyks diskusijos ir susitikimai su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus, Nacionalinės švietimo agentūros, Lietuvos įtraukties švietime centro atstovais bei kitais suinteresuotais asmenimis, besidominčiais darbo su vaikų netinkamu elgesiu praktikomis, aukštųjų mokyklų, rengiančių būsimus mokytojus ir švietimo pagalbos specialistus, atstovais, apie Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemą kaip universalų įrankį, apjungiantį ugdymo įstaigoje esančias prevencines programas, šiai sistemai reikalingus resursus ir galimus pokyčius įstatyminėje bazėje, siekiant Lietuvos švietimo sistemoje pereiti nuo reaktyvaus prie proaktyvaus darbo su mokinių elgesiu. Susitikimų metu bus diskutuojama apie Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos įgyvendinimą Lietuvoje –  kaip padėti būsimiems mokytojams, specialistams įgyti praktinių įgūdžių elgesio iššūkiams spręsti, taikant moksliškai pagrįstas praktikas ir kokią įtaką pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos įtraukimas į mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų rengimo programas gali daryti tolesnei pedagoginei veiklai. Diskusijose dalyvaus  dr. Terrance M. Scott (JAV), Mokyklų mokymo ir elgesio tyrimų centro (angl. Center for Instructional and Behavioral Research in Schools) direktorius, Luisvilio universiteto (JAV) profesorius, mokslininkas, kurio mokslinė veikla ne kartą įvertinta įvairiais apdovanojimais, tarp jų ir Nacionalinės lyderystės ordinu. Daugelio dr. T. M. Scott mokslinių tyrimų objektas – mokytojų elgesys mokykloje ir jo įtaka mokinių pasiekimams.  
 • Balandžio 26 d. vyks II TARPTAUTINĖ POZITYVAUS ELGESIO PALAIKYMO IR INTERVENCIJŲ SISTEMOS KONFERENCIJA. Konferenciją bus galima stebėti nuotoliniu būdu: https://youtu.be/pVyZltVcr9Q. Pagrindinis konferencijos pranešėjas – dr. Terrance M. Scott (JAV).
 • Balandžio 26 d. vyks mokymai Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemą įgyvendinančių mokyklų komandoms – „Suaugusieji, kaip impulsas mokinių elgesio sėkmei: veiksmingos mokymo praktikos visose daugiapakopės paramos sistemos lygmenyse“.
 • Balandžio 27-28 dienomis Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius specialistai kartu su dr. Terrance M. Scott vyks į mokyklas, kurios įgyvendina Pozityvaus elgesio ir intervencijų sistemos priemones.

Šios veiklos įgyvendinamos gavus Baltijos–Amerikos laisvės fondo (BAFF) finansavimą. Daugiau informacijos apie BAFF stipendijas ir lektorių paramą – www.balticamericanfreedomfoundation.org.

2022 m. lapkričio 9 d. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, siekdamas skatinti ugdymo įstaigų, priklausančių A. spektro mokyklų tinklui, bendradarbiavimą bei keitimąsi gerąja patirtimi, organizavo nuotolinę metodinę dieną šių mokyklų bendruomenėms.

Susitikimo metu Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Plungės, Kelmės ugdymo įstaigų pedagogų ir specialistų komandos dalinosi gerąja darbo patirtimi, ugdant autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, aptarė alternatyviosios komunikacijos naudojimo kasdieninėse veiklose galimybes, akcentavo visų komandos narių įsitraukimo ir bendradarbiavimo svarbą, siekiant autistiškų mokinių elgesio ir mokymosi motyvacijos pokyčių.  

Nuotoliniame renginyje dalyvavo 68 pedagogai ir specialistai iš 22 A. spektro mokyklų tinklo ugdymo įstaigų.

A.spektro mokyklų tinklo žemėlapis: https://srvks.lt/zemelapis-4/

INDIVIDUALŪS ERGOTERAPIJOS UŽSIĖMIMAI (iki 10 užsiėmimų po 30 min. 2–16 m. vaikams ir paaugliams)

 • atliekamas vaiko gebėjimų vertinimas (savarankiškumo įgūdžiai, smulkioji motorika, sensorika);
 • organizuojami individualūs ergoterapijos užsiėmimai vaikui ar paaugliui;
 • teikiamos konsultacijos ir individualios rekomendacijos šeimai;
 • prireikus, teikiama konsultacija ugdymo įstaigai dėl rekomendacijų įgyvendinimo.

INDIVIDUALŪS KINEZITERAPIJOS UŽSIĖMIMAI (iki 10 užsiėmimų po 30 min. 2–16 m. vaikams ir paaugliams)

 • atliekamas vaiko gebėjimų vertinimas (pusiausvyros ir koordinacijos reakcijos, motorinio planavimo funkcija, mobilumas);
 • organizuojami individualūs kineziterapijos užsiėmimai vaikui ar paaugliui;
 • teikiamos konsultacijos ir individualios rekomendacijos šeimai;
 • prireikus, teikiama konsultacija ugdymo įstaigai dėl rekomendacijų įgyvendinimo.

INDIVIDUALŪS SKAITYMO UŽSIĖMIMAI (iki 10 užsiėmimų po 50 min. 1–4 kl. ir 5–6 kl. vaikams)

 • atliekamas vaiko gebėjimų ir įgūdžių vertinimas (foneminė klausa, garsinė analizė ir sintezė, skaitymo technika, teksto suvokimas);
 • organizuojami individualūs skaitymo užsiėmimai vaikui;
 • teikiamos konsultacijos ir individualios rekomendacijos šeimai;
 • prireikus konsultuojama mokinio lankoma mokykla dėl rekomendacijų įgyvendinimo.

SOCIALINIO MĄSTYMO MOKYMO GRUPĖ (iki 12 užsiėmimų po 45 min. 6–8 metų vaikams, turintiems vidutinius ar aukštesnius nei vidutiniai kalbos gebėjimus)

 • organizuojami grupiniai socialinių įgūdžių užsiėmimai vaikams, vadovaujantis socialinio mąstymo ugdymo programa „Mes – mąstytojai“;
 • teikiamos konsultacijos ir individualios rekomendacijos šeimai;
 • prireikus konsultuojama mokinio lankoma ikimokyklinė ugdymo įstaiga dėl rekomendacijų.

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ MOKYMO UŽSIĖMIMAI (iki 12 užsiėmimų po 45 min. 2–6 metų vaikams)

 • organizuojami grupiniai socialinių įgūdžių užsiėmimai vaikams, vadovaujantis ugdymo programa „Tiesioginis vaikų socialinio elgesio mokymas“ (St. Freeman, T. Paparella, G. Begum, K. Hayashida);
 • teikiamos konsultacijos ir individualios rekomendacijos šeimai;
 • prireikus konsultuojama mokinio lankoma ikimokyklinė ugdymo įstaiga dėl rekomendacijų įgyvendinimo.

SAVIPAGALBOS GRUPĖS TĖVAMS, AUGINANTIEMS AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMŲ TURINČIUS VAIKUS (nuotolinės ir kontaktinės)

 • organizuojamos savipagalbos grupės ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams, norintiems dalintis savo patirtimi ir išgyvenimais, gauti emocinę paramą bei palaikymą (iki 10 susitikimų, trukmė – iki 1,5 val.);
 • organizuojamos savipagalbos grupės mokyklinio amžiaus vaikų tėvams, norintiems dalintis savo patirtimi ir išgyvenimais, gauti emocinę paramą bei palaikymą (iki 10 susitikimų, trukmė – iki 1,5 val.).

PSICHOEDUKACINĖS GRUPĖS TĖVAMS, AUGINANTIEMS AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMŲ TURINČIUS VAIKUS (nuotolinės arba kontaktinės)

 • organizuojami 10 susitikimų, kurių metu konsultuojami visų amžiaus grupių autistiškų vaikų tėvai, kurie nori gauti žinių, kaip keisti savo ir vaiko elgesį bei dalintis patirtimi.
 • Susitikimo trukmė – iki 2 val.

INDIVIDUALIOS PSICHOLOGO KONSULTACIJOS TĖVAMS, AUGINANTIEMS AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMŲ TURINČIUS VAIKUS (nuotolinės ir kontaktinės)

 • organizuojama iki 10 individualių susitikimų pagal tėvų poreikius.

SVARBU!

Prieš užsiėmimus būtina pateikti dokumentus iš pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir/ar sveikatos priežiūros įstaigos.

Atvykę į užsiėmimus privalote:

 • pasimatuoti temperatūrą, dezinfekuoti rankas;
 • registruotis pas įstaigos budėtoją, nurodant savo vardą, pavardę, telefono numerį, atvykimo laiką (kiekvieną kartą atėjus);
 • laukti prie pagrindinio įėjimo, kol specialistas Jus pasitiks;
 • nusirengti rūbinėje (I aukšte);
 • laikytis nustatyto užsiėmimų tvarkaraščio, t. y. į užsiėmimą atvykti 10 min. iki užsiėmimo pradžios, NEVĖLUOTI;
 • susirgus vaikui ar negalint atvykti į užsiėmimus dėl kitų priežasčių, prašome informuoti telefonu 8677 58544 arba el. paštu info@srvks.lt;
 • neatvykus į užsiėmimą, užsiėmimas NEPERKELIAMAS, išskyrus tuos atvejus, kai pateikiama gydytojo pažyma apie ligą;
 • į užsiėmimus atvykstantys iš kitų Lietuvos miestų turi galimybę gauti apgyvendinimo paslaugas už papildomą mokestį Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro bendrabutyje. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu 8 659 93701;
 • užsiėmimuose gali dalyvauti savanoriai, studentai ar kiti asmenys mokymosi tikslais.
SVARBU!

Prieš užsiėmimus būtina pateikti dokumentus iš pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir/ar sveikatos priežiūros įstaigos.

Atvykę į užsiėmimus privalote:

 • pasimatuoti temperatūrą, dezinfekuoti rankas;
 • registruotis pas įstaigos budėtoją, nurodant savo vardą, pavardę, telefono numerį, atvykimo laiką (kiekvieną kartą atėjus);
 • laukti prie pagrindinio įėjimo, kol specialistas Jus pasitiks;
 • nusirengti rūbinėje (I aukšte);
 • laikytis nustatyto užsiėmimų tvarkaraščio, t. y. į užsiėmimą atvykti 10 min. iki užsiėmimo pradžios, NEVĖLUOTI;
 • susirgus vaikui ar negalint atvykti į užsiėmimus dėl kitų priežasčių, prašome informuoti telefonu 8677 58544 arba el. paštu info@srvks.lt;
 • neatvykus į užsiėmimą, užsiėmimas NEPERKELIAMAS, išskyrus tuos atvejus, kai pateikiama gydytojo pažyma apie ligą;
 • į užsiėmimus atvykstantys iš kitų Lietuvos miestų turi galimybę gauti apgyvendinimo paslaugas už papildomą mokestį Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro bendrabutyje. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu 8 659 93701;
 • užsiėmimuose gali dalyvauti savanoriai, studentai ar kiti asmenys mokymosi tikslais.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius kviečia pedagogus ir tėvus, auginančius autistiškus vaikus, į atvirų durų dieną. Užsiėmimai vyks Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre, Ateities g. 44, Vilnius.

Kviečiame registruotis į 1,5 val. trukmės susitikimus su Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus specialistais.

Registracija būtina. Vietų skaičius ribotas.

  TĖVAMS     PEDAGOGAMS
1,5 val. trukmės užsiėmime susipažinsite su
Skyriaus teikiamomis paslaugomis,
sensorinėmis priemonėmis
ir jų kompensavimo tvarka,
psichoedukacinių užsiėmimų programa  

I grupė 9.00–10.30
Registracija: https://forms.office.com/r/wfVWZGuwsa  

II grupė 11.00–12.30
Registracija:
https://forms.office.com/r/LPtkbvrKLB  

III grupė 13.00–14.30
Registracija: https://forms.office.com/r/hm6pUtAj2L  

IV grupė 15.00–16.30
Registracija: https://forms.office.com/r/3YLGZVieNx  
 1,5 val. trukmės užsiėmime dalyvausite dėmesio
ir sensorikos lavinimo,
skaitymo užsiėmimuose    I grupė 9.30–11.00
Registracija: https://forms.office.com/r/sufUAB3VYZ  

II grupė 11.30–13.00
Registracija: https://forms.office.com/r/rHJmL73G57  

III grupė 13.30–15.00
Registracija: https://forms.office.com/r/wh8Eq21KR3  

IV grupė 15.30–17.00
Registracija: https://forms.office.com/r/DYCLrqLavq  

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, vykdydamas Pozityvaus elgesio ir intervencijų sistemos (PEPIS) 2021–2022 m. veiklų planą, 2021 m. lapkričio 5 d. organizavo metodinę dieną „Strategijos, remiančios Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos įgyvendinimą. Mokyklų patirtis“ PEPIS mokyklų komandoms. Renginyje dalyvavo penkios PEPIS mokyklų komandos, kurios pristatė savo veiklas, diegiant […]

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, įgyvendindamas 2020 m. gruodžio 10  d.  įsakymo Nr. V-2875/V1946/A1-1254 „Dėl pagalbos asmenims, kuriems diagnozuotas įvairiapusis raidos sutrikimas, 2021 – 2024 metų veiksmų plano“ priemonę vykdyti informacines kampanijas, skirtas draugiškam požiūriui į įvairiapusį raidos sutrikimą formuoti, visuomenės tolerancijai ugdyti, neigiamiems stereotipams apie įvairiapusį raidos sutrikimą mažinti, ypatingą dėmesį skiriant mokyklų bendruomenėms, 2021 m. lapkričio – gruodžio mėn. kviečia stebėti viešąsias konsultacijas:

2021 m. lapkričio 8 d. 16.00 – 17.45 prof. dr. Dainiaus Pūro, vaikų ir paauglių psichiatro viešoji konsultacija „Šiuolaikinis požiūris į pagalbą autistiškiems vaikams“ :

https://youtu.be/-N6L4lICY7o

2021 m. lapkričio 17 d. 14.00 – 15.45 vaikų ir paauglių psichiatrės Natalija Jegorovos-Marčenkienės viešoji konsultacija viešoji konsultacija „Šeimos psichoemocinė sveikata, auginant autistišką vaiką“:

https://youtu.be/s9qNgN8GhOI

2021 m. lapkričio 30 d. 14.00 – 15.45 mokytojos Laimos Buliuolienės viešoji konsultacija „Bendrųjų ugdymo programų taikymas dirbant su autizmo spektro sutrikimų turinčiais mokiniais“:

https://youtu.be/lLGIP6b6wiY

2021 m. gruodžio 9 d. 14.00 – 15.45 specialiosios pedagogės Paulinos Kuraitienės viešoji konsultacija „Savęs ir vaikų įgalinimas: ar mums naudinga švietimo sistemoje stebima paradigmų kaita?“:

https://youtu.be/X4zczxOs_GM

2021 m. gruodžio 15 d. 14.00 – 15.15 programuotojo Povilo Staniulio viešoji konsultacija „Autistiško žmogaus kasdienybės iššūkiai“:

https://youtu.be/IR-uDufEzV0

Klausimus lektoriams iš anksto galite užduoti el. paštu info@srvks.lt

Į kilusius organizacinius klausimus mielai atsakysime el. paštu kristina.praniene@lasuc.lt

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, įgyvendindamas Pagalbos vaikams, kuriems diagnozuotas autizmas ar kitas raidos sutrikimas 2021 –2024 metų veiksmų planą bei siekdamas suteikti kokybišką metodinę ir konsultacinę pagalbą A. spektro įstaigų tinklo bendruomenėms bei pedagoginių psichologinių tarnybų bei švietimo pagalbos tarnybų specialistams, 2021 m. rugsėjo 20, 23-24 dienomis organizavimo nuotolinius mokymus ,,Individualus pagalbos ir elgesio intervencijos planas. Elgesio ir akademinė pagalba vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių“.

Mokymų metu pedagogai ir specialistai buvo supažindinti kaip žingsnis po žingsnio sudaryti individualų pagalbos planą, prieš tai sudarant individualų pagalbos, ir parengiant elgesio intervencijos planus. Ypač akcentuotas funkcinis elgesio vertinimas – kuriuo apibūdinama visuma procesų, skirtų išsiaiškinti probleminį elgesį padedančius numatyti ir jį palaikyti įvykius.

Mokymuose dalyvavo 164 A. spektro mokyklų tinklo pedagogai ir 93 pedagoginių psichologinių bei švietimo pagalbos tarnybų specialistai.

Mokymus vedė bei patirtimi dalinosi sertifikuoti elgesio specialistai iš Varšuvos – dr. Monika Suchowierska-Stephany ir  Paul W. Stephany.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, siekdamas efektyvaus A. spektro mokyklų tinklo veiklų vykdymo 2021 m. gegužės 27 d. organizavo tinklo ikimokyklinio ugdymo įstaigų nuotolinį metodinį susitikimą.

Susitikimo metu Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų ir specialistų komandos dalinosi gerąją darbo patirtimi, ugdant autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, užtikrinant saugią, poreikius atitinkančią ugdymosi aplinką bei keičiant įstaigos bendruomenės ir visuomenės požiūrį į vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, pristatė švietimo pagalbos plano rengimo ypatumus.

Nuotoliniame renginyje dalyvavo 65 pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai iš  aštuoniolikos A. spektro mokyklų tinklo ikimokyklinių ugdymo įstaigų.

Metodinio susitikimo pranešimai:

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt

G-BC3BY0ZY5