Vaizdo medžiaga, konsultacijos, mokomieji filmai apie autizmą

Kasmet pasaulyje ir Lietuvoje vis daugiau vaikų nustatomas autizmo spektro sutrikimas. Siekiant su autizmo sąvoka supažindinti pedagogus, tėvus ir visuomenę, atskleisti tokių vaikų ugdymo poreikius, teikti pagalbą šeimoms, didinti vaikų su autizmo spektro sutrikimu integracijos galimybes Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius rekomenduoja susipažinti su skyriaus specialistų bei partnerių parengta vaizdo medžiaga, konsultacijomis, mokomaisiais filmukais.

Parengtas mokytojams skirtas mokomųjų filmų ciklas „Pagalba autizmo spektro sutrikimų turintiems vaikams“. Mokomųjų filmų ciklą sudaro 10 filmų, kurio kiekvieno trukmė 8-10 min. Filmuose pristatoma ir nagrinėjama dešimt skirtingų temų, aktualių mokytojams, ugdantiems autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, pateikiama praktinių pavyzdžių. Tikimės, kad šie mokomieji filmai bus aktualūs ne tik mokytojams, bet ir kitiems švietimo bendruomenės nariams.

Mokomasis filmas „Individualaus pagalbos plano rengimas“ skirtas supažindinti su individualaus pagalbos plano vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, rekomenduojama forma, pildymo ir įgyvendinimo principais.

 Mokomasis filmas „Vaiko elgesio stebėjimas ir vertinimas“ skirtas pristatyti funkcinio elgesio vertinimo metodą, naudojamus elgesio stebėjimo įrankius, aptarti surinktos informacijos apdorojimo ir panaudojimo būdus, aptarti elgesio intervencijos plano rengimo principus.

Mokomasis filmas „Ugdymo proceso organizavimas“ skirtas supažindinti su mokomosios medžiagos pateikimo būdais skirtingose pamokose vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą.

Mokomasis filmas „Veiklų struktūravimas“ skirtas pademonstruoti skirtingų pamokų struktūravimo pavyzdžius, naudojant skirtingus struktūravimo būdus; į pamokų struktūrą įtraukti sensorines pertraukas, atsižvelgiant į vaiko, turinčio autizmo spektro sutrikimą, sensorinius ypatumus; aptarti papildomų mokymosi veiklų struktūravimo funkcijas ir galimybes.

Mokomasis filmas „Gebėjimų ir ypatumų vertinimas“ skirtas supažindinti su vaiko, turinčio autizmo spektro sutrikimą, gebėjimų ir ypatumų sričių vertinimo įrankiais, aptarti vertinimo proceso organizavimo principus bei gautos informacijos apdorojimo ir panaudojimo būdus.

Mokomasis filmas „Klasės tvarkų kūrimas ir mokymas“ skirtas supažindinti su klasės tvarkų funkcijomis, pademonstruoti bendrų klasės tvarkų mokymo procesą realioje aplinkoje, atskleisti vaiko, turinčio autizmo spektro sutrikimą, klasės tvarkų mokymo ypatumus.

Mokomasis filmas „Klasės ir mokyklos taisyklių kūrimas“ skirtas pristatyti mokyklos ir klasės taisyklių kūrimo principus, jų pritaikymo vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų, galimybes, pademonstruoti mokyklos erdvėse vizualiai pateikiamas taisykles, supažindinti su taisyklių mokymo procesu.

Mokomasis filmas „Pasiruošimas perėjimui“ skirtas atskleisti vaiko, turinčio autizmo spektro sutrikimą, perėjimo iš priešmokyklinio ugdymo į pradinį ugdymą arba keičiant mokyklą pradinio ugdymo lygmenyje problematiką, metodus ir būdus, praktinius pavyzdžius, kaip mokytojams gali pasirengti priimti tokį vaiką į savo klasę.

Mokomasis filmas „Mokyklos ir klasės aplinkų paruošimas“ skirtas aptarti mokyklos ir klasės erdvių pritaikymo principus vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, supažindinti su poilsio / ramybės erdvių mokykloje ir klasėje įrengimo pavyzdžiais, jų funkcijomis; pademonstruoti vizualių nuorodų / ženklų naudojimą skirtingose mokyklos erdvėse.

Mokomasis filmas „Dienotvarkės kūrimas ir mokymas“ skirtas supažindinti su struktūruotos dienotvarkės pavyzdžiais, skirtais autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams, jų kūrimo ir naudojimo taisyklėmis, tinkamos vietos dienotvarkei parinkimo principais, pademonstruoti mokymo naudotis struktūruota dienotvarke procesą.

Animaciniai filmai 1-4 klasių ir 5-8 klasių mokiniams

Animaciniame filmuke „Neuroįvairovė“, skirtame 5-8 kl. mokiniams, paaiškinama neuroįvairovės sąvoka mokiniams suprantamais pavyzdžiais atskleidžiant žmonių skirtybes dėl skirtingos smegenų sandaros.

Animaciniame filmuke „Sensoriniai iššūkiai“, skirtame 1-4 kl. mokiniams, atskleidžiami autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų patiriami sensoriniai sunkumai mokykloje (klasėje, koridoriuje, valgykloje, sporto salėje ir kt.) ir pateikiami pavyzdžiai, kaip jiems padėti, kuriais galėtų pasinaudoti bendraamžiai.

KONSULTACIJŲ CIKLAS APIE AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMĄ IR JO YPATUMUS

Ugdymo plėtotės centras, kartu su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija pristato konsultacijų ciklą „Ką žinome apie autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymą?“. Puslapyje dalinamasi net 9 vaizdo konsultacijomis, kuriose pateikiama informacija leidžia geriau suprasti vaikų poreikius ir būtinus taikyti ugdymo organizavimo principus.

MOKOMIEJI FILMUKAI

Mokomieji filmukai (angl. video modeling), skirti modeliuoti tinkamą elgesį įvairiose situacijose.

Filmukus sukūrė Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt

G-BC3BY0ZY5