TEISINĖ BAZĖ:
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas:

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.408141

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b707c8205d3111e69415b10fee72c487

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.253802/asr

Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a3d680508cc111e7a5e2b345b086d377?jfwid=pflfeo7uo

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.429262/asr

Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.434013/asr

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ba81b8b0d38a11e69c5d8175b5879c31

Rekomendacijos dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dalyvavimo NMPP:
https://www.nec.lt/failai/6732_Rekomendacijos_del_spec.mokiniu_dalyvavimo_NMPP.2017.pdf

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.396543/asr

2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d41c3b115fb511e99684a7f33a9827ac?jfwid=12nbarx4pc

2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/de64d4615fb511e99684a7f33a9827ac?jfwid=12nbarx4pc

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašas:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.404013/asr

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.408134/asr

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403927/asr

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403928

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/67f184a28e8711e7a5e2b345b086d377?jfwid=a82o528mh

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/06ad87e0a20911e68987e8320e9a5185?jfwid=17l1nk0gll

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.418899/asr

Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklės:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.402875/asr

Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašas:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/659c22f08e8711e7a5e2b345b086d377/asr

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt