Skyriuje dirba šie specialistai:

 • Skyriaus vadovas
 • Metodininkas
 • Logopedas
 • Specialusis pedagogas
 • Psichologas
 • Socialinis pedagogas
 • Ergoterapeutas

Veikdami kartu, specialistai padės pedagoginėms psichologinėms ir švietimo pagalbos tarnyboms pasirengti vertinti įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų gebėjimus. Ugdymo įstaigoms pasirengti ugdyti įvairiapusių raidos sutrikimų turinčius vaikus, o taip pat tėvams (globėjams, rūpintojams) pasiruošti gyvenimo pokyčiams, auginant įvairiapusių raidos sutrikimų turinčius vaikus.

Skyriaus paskirtis –  didinti įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymosi veiksmingumą, teikiant metodinę, konsultacinę pagalbą, švietimo pagalbą.

Skyriaus uždaviniai:

 • Telkti ir skleisti įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų įtraukiojo ugdymo inovacijas;
 • Teikti konsultacinę ir metodinę pagalbą šalies pedagogams, švietimo pagalbos ir kitiems specialistams, dirbantiems su įvairiapusių raidos sutrikimų turinčiais vaikais;
 • Teikti konsultacinę ir metodinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams), auginantiems įvairiapusių raidos sutrikimų turinčius vaikus;
 • Teikti švietimo pagalbą įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems vaikams.

Skyrius siūlo:

Mobilios komandos paslaugas nuolatinėje vaiko ugdymo(si) aplinkoje, atliekant vaiko stebėjimą, teikiant rekomendacijas pedagogams ir specialistams, pagalbą sudarant individualius pagalbos planus.

Konsultavimo paslaugas tėvams, pedagogams ir specialistams skyriuje.

Konsultacijos mokytojams, specialistams, tėvams, vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų.

Savipagalbos grupės tėvams.

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai pedagogams ir specialistams, taip pat renginiai tėvams, auginantiems įvairiapusių raidos sutrikimų turinčius vaikus.

Specialiosios literatūros, metodinės medžiagos, mokymo priemonių įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems vaikams rengimas ir kaupimas.

Jeigu iškyla sunkumų namuose ir mokykloje, ugdant vaikus, turinčius įvairiapusių raidos sutrikimų – tėvai (globėjai, rūpintojai), auginantys vaiką, turintį įvairiapusių raidos sutrikimų:

 • Raštu kreipiasi į skyriaus vedėją
 • Skyriaus vedėjas konsultuoja raštu arba konkretizuoja problemą
 • Organizuojamas susitikimas su tėvais bei skyriaus specialistais, esant reikalui, dalyvauja ir vaikas.
 • Esant poreikiui, susitinkama periodiškai ir sudaromas individualus pagalbos planas vaikui

Įstaiga, kurioje ugdosi vaikas, turintis įvairiapusių raidos sutrikimų:

 • Raštu kreipiasi į skyriaus vedėją
 • Pasirašoma trišalė bendradarbiavimo sutartis tarp ugdymo įstaigos vadovo, vaiko tėvų ir centro direktoriaus
 • Skyriaus specialistų komanda teikia vaiko ugdymo rekomendacijas mokykloje ir namie
 • Esant poreikiui, organizuojamos konsultacijos skyriuje ar ugdymo įstaigas, padedamas sudaryti individualus pagalbos planas vaikui

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras
Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius

Ateities g. 44, 06329 Vilnius

+370 677 58544, +370 5 2484100

info@srvks.lt, rastine@lasuc.lt

www.srvks.lt, www.lasuc.lt

G-BC3BY0ZY5